Wielki mistrz Nguyen Loc urodził się 8 kwietnia 1912 r. w miejscowości Huu Bang w prowincji Son Tay (Północny Wietnam) jako pierwszy syn Nguyen Dinh Xuyen – eksperta tradycyjnej sztuki walki. Od najmłodszych lat miał styczność z różnymi sztukami walki. Prowincja Son Tay była od wieków znana z ekspertów Vo Thuat (tradycyjnej metody walki). Właśnie tutaj urodził się parę wieków wcześniej bohater narodowy Phung Hung. Dowodził on narodowym powstaniem przeciwko chińskim najeźdźcom. Lata 20 i 30 tego stulecia w Wietnamie to okres obudzenia się świadomości narodowej Wietnamczyków. Powstały tajne stowarzyszenia, które przekazywały mieszkańcom Kraju Południa historię, kultywowały stare tradycje, uczyły młodzież sztuki walki. Mistrz Nguyen Loc należał do jednego z takich stowarzyszeń. Dzięki swej przynależności mógł ćwiczyć u różnych mistrzów Vo różne odmiany sztuki walki. W tych czasach treningi były bardzo ciężkie i realistyczne. W wieku 26 lat Wielki Mistrz zaczął opracowywać nowy system oparty na nowoczesnych metodach walki. W latach 1938 – 1945 w tajemnicy przed wszystkimi, zaczął tworzyć podstawy Vovinam VVD. Techniki oparte były o szkoły Vo Ta, której uczył się od ojca oraz Vo Binh Dinh, Tay Son Nhanh i Do Vat (tradycyjne zapasy wietnamskie). Pierwszy klub otworzył w 1939 roku przy Teatrze Wielkim w Hanoi. Po raz pierwszy zapoznał swoich uczniów z nazwą Vovinam. W 1940 roku przewodniczący Stowarzyszenia Sportu, znany hanojski lekarz Dang Vu Hy zaprosił Mistrza do współpracy. W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Hanoi powstała pierwsza oficjalna sekcja Vovinam VVD. Kolejne sekcje rozwijały się bardzo dynamicznie. Kluby Vovinam VVD były bastionami oporu przeciwko Francuzom. Kształciły najbardziej patriotycznie nastawionych ludzi. W 1942 władze okupacyjne wydały zakaz działalności VVD przy Wyższej Szkole Pedagogicznej ze względu na postawę uczniów wobec władz okupacyjnych. Sekcja ta jednak nie zaprzestała swojej działalności i przeniosła się do domu na przedmieściu Hanoi. W tym czasie Mistrz Nguyen Loc ustalił zasady działania swojej szkoły.

1. Szkoła Vovinam VVD nie jest grupą polityczną i nie uprawia polityki. Ponieważ szkoła Vovinam VVD nie ogranicza swoich uczniów w prawach
człowieka – nie zabrania im działalności politycznej.

2. Celem Vovinam VVD jest wszechstronne kształtowanie człowieka na bazie sztuki walki oraz współpraca z każdą organizacją
polityczną i społeczną mającą na celu przywrócenie Wietnamowi wolności.

Następne lata to stały rozwój szkoły. Powstają nowe kluby takie jak :

Vo Si Cam Tu – „Rycerze śmierci” – gdzie działali głównie uczniowie zaawansowani;
Anh Hung Ngay Mai – „Bohaterowie jutra” – dla uczniów do lat 18.

Poszczególne grupy specjalizowały się w różnych sposobach walki: walki bez broni, walki kijem czy szablą. Wciąż przybywało wielu nowych uczniów. Szkoła zdobywała coraz więcej zwolenników. Naród Wietnamski zdawał sobie sprawę z patriotycznej działalności Mistrza Nguyen Loc. W tym czasie powstały takie hasła jak: „Nie ma patriotyzmu bez nauki Vovinam VVD”. W kwietniu 1945 roku wykładowcy VVN VVD zostali oddelegowani do różnych prowincji Wietnamu w celu uczenia sztuki walki i przygotowania do powstania. Ze względu na duże poparcie społeczeństwa dla szkoły Mistrza Nguyen Loc, był on naciskany z różnych stron do współpracy z tą czy inną partią polityczną. M.in. Ho Chi Minh po dojściu do władzy, chciał współpracować ze szkołą VVN VVD. Ponieważ Mistrz Nguyen Loc odmówił takiej współpracy, ruch Viet Minh na różne sposoby przeszkadzał w rozwoju szkoły. Mimo tych utrudnień powstały nowe kluby, m.in.:

– na terenie stadionu wyścigów konnych, gdzie nauczali, nieżyjący już, eksperci szkoły tacy jak: Do Dinh Bach Nguyen My;
– klub formacji samoobrony prowadzony przez instruktorów Nguyen Khai, Pham Dinh Lan, Nguyen Ba Hien;
– klub milicyjny na stadionie Bac Qua, który prowadził późniejszy patriarcha szkoły – Mistrz Le Sang oraz instruktorzy Dang Binh Bach, Dang Bay.

W grudniu 1946 r. wybuchło ogólnonarodowe powstanie. Absolwenci szkoły brali w nim czynny udział. Nguyen Loc poprowadził jedną grupę w góry. Wraz z nim poszli jego najlepsi uczniowie. Drugi oddział, który walczył w centrum Wietnamu, był dowodzony przez jednego z najlepszych uczniów – Nguyen My. W 1947 roku obie grupy spotkały się w miejscowości Phat Diem, gdzie eksperci VVN VVD utworzyli wiele sekcji wśród powstańców, szkoląc ich w sztuce walki wręcz i strzelaniu. W sierpniu 1948 roku Mistrz Nguyen Loc wrócił do Hanoi reaktywując swoje kluby. W 1951 roku wraz z Mistrzem Le Sang i innymi, pozostałymi przy życiu instruktorami oraz mistrzami z innych sztuk walki utworzył Stowarzyszenie Wietnamskich Sztuk Walki w Hanoi. Otworzył wtedy słynną sekcję sztuki walki w szkole Hang Than Hanoi. Na skutek nieprzychylnej polityki rządu Ho Chi Minh’a, Mistrz Nguyen Loc opuścił, wraz z rodziną i grupą przyjaciół Hanoi i udał się do Sajgonu. W Sajgonie przy ulicy Thu Khoa Huan otworzył, największy w Wietnamie, klub sztuki walki. W różnych sektorach państwa wyznaczył trenerów do szkolenia. Jego instruktorzy szkolili młodzież w szkołach, w wojsku i policji. Lata, które spędził w partyzantce, niekorzystnie odbiły się na jego zdrowiu. Będąc już bardzo chorym wezwał swoich najlepszych uczniów i w ich obecności przekazał szkołę Mistrzowi Le Sang. Jego ostatnie słowa brzmiały:

                                                       „Wiem, że nie mogę już dłużej żyć… Moje życie dużo już stworzyło… Lecz w momencie śmierci… pozostałeś tylko
                                                         Ty jeden najwyższej klasy… Postaraj się kontynuować moje przerwane życie… by przywrócić do życia szkołę
                                                         Vovinam… buduj pokolenie Vo Si Dao (wojowników drogi) dla narodu i ludzkości…”

Wielki Mistrz zmarł 4 kwietnia 1960 roku. Co roku, w dzień jego śmierci Viet Vo Dao Sinh z całego świata obchodzą uroczyście święto, zapalając kadzidła przed portretem Wielkiego Mistrza i składając ukłon LE: „Stalowa ręka na łagodnym sercu”.

Po śmierci Wielkiego Mistrza – Szkołę Vovinam Viet Vo Dao przejął Mistrz Le Sang. Przewodzi on Vovinam VVD do tej pory. II patriarcha postanowił rozwinąć ruch VVD na świecie. Zadanie to zostało powierzone Phan Hoang, młodemu wówczas uczniowi Mistrzów Nguyen Loc i Le Sang. W 1962 Phan Hoang wyjechał na studia doktoranckie do Francji, gdzie za zgodą mistrzów stworzył International Viet Vo Dao.

W roku 1989 – dzięki działalności mistrza Nguyen Van Chieu (obecnego prezydenta wietnamskiej federacji VVN VVD i dyrektora technicznego IVVN VVD A) zostaje zwolniony z więzienia CM Le Sang wraz innymi mistrzami. Swoją działalność reaktywuje szkoła Vovinam VVD.

W roku 1998 – w Wietnamie Rada mistrzów rozpoczyna pracę nad powołaniem nowej, ponad kontynentalnej organizacji skupiającej tylko federacje i kluby Vovinam VVD. Obecnie działa Intercontinental Vovinam Viet Vo Dao Association z siedzibą w Saigonie (niebieskie kimona).